XALA!

Una nova manera de veure els millors continguts de proximitat

Política de protecció de dades

La Xarxa Audiovisual Local SL, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractamen, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

La Xarxa Audiovisual Local, SL només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, la Xarxa Audiovisual Local SL ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'entitat.

La Xarxa Audiovisual Local SL aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, Xarxa Audiovisual Local SL ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és serveisjuridics@laxarxa.cat.

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte als tractaments de dades específiques per a usuaris de XALA.

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PER ALS USUARIS DEL SERVEI XALA!

1. Responsable del tractament: Xarxa Audiovisual Local, SL

NIF: B65908337

Direcció postal: Recinte Maternitat-Pavelló Cambó. Travessera de les Corts 131, 08028 Barcelona

Telèfon: 93 508 06 00

Correu electrònic: serveisjuridics@laxarxa.cat

2. Delegat de Protecció de Dades: Serveis jurídics XAL

3. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran per mantenir la relació contractual fins que aquesta finalitzi. En el cas d’enviament de correus electrònics informatius les dades personals relatives a aquest tractament es suprimiran quan vostè s'oposi a aquest tipus de tractament de les seves dades, la qual cosa POT FER A QUALSEVOL MOMENT, sol·licitant-nos que desitja deixar de rebre aquestes informacions. Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió portabilitat, limitació i oposició al tractament de la informació que li concerneix, comunicant-se amb l'adreça de correu electrònic: serveisjuridics@laxarxa.cat, en la que li facilitaran els formularis per exercir els drets.

4. Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l'entitat, són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Relació contractual com a usuari del servei. Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en la que l’interessat és part. Enviament d’informacions per correu electrònic. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

5. Finalitats del tractament

a. La finalitat del tractament es refereix a la prestació i manteniment del servei de distribució de continguts audiovisuals d'entreteniment, accessibles sota demanda i en directe a través del lloc web xala.cat i de les aplicacions per a dispositius Apple, Android, Fire TV i Roku.

b. La finalitat del tractament també es refereix a l’enviament d’informacions del servei per correu electrònic.

6. Quins són els seus drets? Les persones titulars de les dades tractades per Xarxa Audiovisual Local, SL tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Xarxa Audiovisual Local, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb Xarxa Audiovisual Local, SL presentant el formulari corresponent al correu electrònic : serveisjuridics@laxarxa.cat o al correu postal a: Recinte Maternitat-Pavelló Cambó. Travessera de les Corts 131, 08028. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades

No està prevista la cessió de dades, excepte en compliment d’una obligació legal.

8. Procedència de les dades personals:

Les dades personals objecte de tractament per Xarxa Audiovisual Local, SL procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament

Dades identificadores i correu electrònic.