XALA!, titularitat de la Xarxa Audiovisual Local, SL, proporciona un servei en línia basat en subscripcions que permet accedir a continguts audiovisuals en streaming des d’ordinadors, dispositius mòbils i altres dispositius connectats a Internet (en endavant, “les plataformes”). Aquests Termes i Condicions d’Ús són aplicables a la relació entre XALA! i una persona física (en endavant, “usuari”) que es registra i adquireix una subscripció que li dóna dret a accedir al contingut del servei de forma contínua. Només les persones físiques majors de 18 anys podran subscriure’s al servei. XALA! també té dret a denegar una subscripció, o a rescindir-la immediatament si l’usuari ha vulnerat els Termes i Condicions d’Ús amb anterioritat. El servei és gestionat per VIDNEO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL Y DIGITAL, SLU amb NIF B66235185 i domicili a Barcelona (08005), carrer Pujades, núm. 81, empresa contractada per a la prestació de serveis d’implantació i manteniment de la plataforma al núvol de vídeo sota demanda i en directe i de la plataforma de subscripció dels usuaris. Àmbit del servei El servei és accessible des de qualsevol país del món sempre que no hi hagi restriccions de connexió o regulacions legals que ho impedeixin. L’accés a alguns dels continguts de XALA! pot estar restringit geogràficament. Contingut L’usuari obté accés al contingut proporcionat a les plataformes en cada moment un cop adquirida una subscripció, i després de l’acceptació dels Termes i Condicions d’Ús. El servei i el contingut poden ser alterats, substituïts, suprimits, modificats o actualitzats en el futur. Els canvis, modificacions o actualitzacions del contingut del servei que no canviïn el caràcter general del servei i els canvis en l’aparença i en les funcionalitats de les plataformes no es consideraran com una modificació dels Termes i Condicions d’Ús o del servei. Subscripció L’usuari pagarà una quota mensual per la subscripció a XALA!. La subscripció es mantindrà activa mes a mes fins a la seva cancel·lació. XALA! també pot oferir als usuaris altres periodicitats de pagament, o la possibilitat de pagar per anticipat el servei per una durada determinada, i en aquest cas la subscripció cessarà automàticament al final del període establert, tret que l’usuari realitzi un nou pagament anticipat per un nou període. XALA! pot oferir als usuaris la possibilitat de provar el servei de forma gratuïta durant un període determinat especificat en les campanyes de promoció. XALA! i tercers podran oferir l’ús gratuït del servei durant un període determinat, per exemple, a través de cupons promocionals genèrics o individuals. L’usuari té dret a cancel·lar la subscripció en qualsevol moment durant el període de prova gratuïta sense haver de pagar pel servei. Si l’usuari no ha cancel·lat la subscripció durant el període de prova gratuïta, la subscripció gratuïta es convertirà automàticament, i sense previ avís a l’usuari, en una subscripció. En conseqüència, si l’usuari no vol convertir-se en un usuari de pagament ha de cancel·lar la subscripció durant el període de prova gratuïta. Si l’usuari ha adquirit una subscripció a través d’un tercer, i aquest tercer ofereix un període de prova, els termes i condicions per al període de prova són determinats pel tercer i no per XALA! Ús del servei Per poder utilitzar el servei, l’usuari ha de: (a) donar-se d’alta en el lloc web xala.cat o a través d’un servei de tercers i adquirir una subscripció; (b) tenir accés a determinats equips, sistemes i connexions de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús i segons el que disposa l’epígraf Equipament; i (c) un cop expirada qualsevol subscripció gratuïta o en qualsevol altre cas, abonar les tarifes de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús i segons el que disposa l’epígraf Tarifes i formes de pagament, o en el seu cas de conformitat amb els termes i condicions del tercer a través del qual l’usuari hagi adquirit la subscripció. A més, s’han implementat mesures de seguretat tècniques per evitar l’ús no autoritzat del servei, com la copia i la distribució del contingut proporcionat pel servei. Registre, nom d’usuari i clau d’accés El registre i l’alta de l’usuari pot tenir lloc a través del lloc web o d’altres serveis i xarxes socials que XALA! consideri oportuns en cada moment. Juntament amb el registre a través d’altres serveis i xarxes socials, podria obtenir-se informació de l’usuari procedent d’aquests serveis o xarxes socials per crear el compte de l’usuari a XALA! L’usuari serà responsable de garantir que la informació que faciliti en el moment del registre i l’alta sigui correcta, inclosa la informació obtinguda d’altres serveis i xarxes socials i, en el cas que sigui necessari, l’usuari actualitzarà el seu compte d’usuari amb informació correcta. En el moment del registre, l’usuari només podrà proporcionar informació relativa a les targetes de dèbit i crèdit o altres mètodes de pagament que XALA! posi a la seva disposició en cada momento que siguin propietat de l’usuari. En registrar-se, l’usuari haurà de proporcionar un nom d’usuari i una clau d’accés. Les dades d’accés de l’usuari són d’ús personal i no poden ser utilitzats per tercers. L’usuari conservarà les dades d’accés protegides contra l’accés no autoritzat. L’usuari és responsable de tot aquell ús del servei que tingui lloc a través del seu compte. Si l’usuari sospita que s’ha produït un ús no autoritzat de les seves dades d’accés, haurà de canviar immediatament la seva clau d’accés. En cas que XALA! tingui raons per creure que les dades d’accés s’han revelat o estan sent utilitzades de forma indeguda de qualsevol altra manera per qualsevol persona no autoritzada, XALA! tindrà el dret de suspendre immediatament l’accés al servei o de cancel·lar el compte, d’acord amb el que estableix l’epígraf Període de vigència i cancel·lació. XALA! tindrà dret en qualsevol moment de sol·licitar que l’usuari canviï la seva clau d’accés i tindrà dret de suspendre l’accés al servei fins que la clau d’accés hagi estat efectivament canviada. Equipament Per poder utilitzar el servei, l’usuari ha de disposar dels sistemes, connexions i equipaments necessaris i aprovats. Els requisits dels sistemes s’especifiquen per part de XALA! al seu lloc web o per altres mitjans. No obstant això, el compliment dels requisits del sistema no garanteix que l’usuari pugui utilitzar el servei. L’ús del servei pot requerir la instal·lació per part de l’usuari de programari de tercers. XALA! proporcionarà informació al lloc web o per altres mitjans en relació al programari de tercers que es pot requerir, però sota cap circumstància serà responsable de l’esmentat programari de tercers. El servei requereix que l’usuari tingui accés a la connexió a Internet que sigui necessària. L’usuari és responsable de totes les despeses associades a l’esmentada connexió, inclòs el trànsit de dades, indepentdentment de la seva ubicació. Només els tipus d’equipaments i dispositius que s’enumeren al lloc web o que XALA! comuniqui per una altra via poden ser utilitzats per al servei. XALA! tindrà dret de determinar ocasionalment, a la seva discreció, quin equipament o dispositiu s’ha de considerar aprovat. XALA! no assumeix cap responsabilitat pel funcionament de qualsevol equip aprovat o la seva compatibilitat amb el servei. XALA! no es fa responsable del fet que l’usuari no utilitzi el servei o que l’accés al mateix es vegi limitat o impossibilitat a causa d’una sobrecàrrega a Internet o a causa d’incidències o problemes relacionats amb ordinadors o altres dispositius, xarxes, dispositius electrònics o sistemes de comunicació. Tarifes i forma de pagament Els pagaments pel servei s’efectuaran d’acord amb la informació sobre preus disponible en cada moment al lloc web o, en el seu cas, d’acord amb els preus cobrats per tercers en virtut de l’acord de l’usuari amb els mateixos. L’usuari haurà de pagar la tarifa del mes següent per anticipat el mateix dia de cada mes que correspongui al dia en què l’usuari va subscriure’s al servei. Si XALA! ofereix una suscripció per una durada determinada i l’usuari opta per acollir-s’hi, l’usuari haurà de pagar la tarifa per anticipat per tot el período en què s’apliqui la subscripció per una durada determinada. L’usuari podrà efectuar el pagament de la tarifa a través de qualsevol dels mètodes de pagament oferts per XALA! al seu lloc web. A la data límit per al pagament de la quota, l’usuari es compromet a tenir fons suficients disponibles per al pagament del servei a través del mètode de pagament seleccionat. En cas que a l’usuari li sigui concedida una subscripció gratuïta per un període de prova, no s’efectuarà cap pagament per aquest període. El primer pagament s’efectuarà el primer dia després de la finalització de la subscripció gratuïta (sempre que l’usuari no hagi cancel·lat el servei abans de la finalització de la subscripció gratuïta) i a partir d’aleshores cada dia de renovació, que tindrà lloc el mateix dia de cada mes en els mesos següents. XALA! pot suspendre l’accés al servei si la tarifa no ha estat abonada el dia de renovació. L’accés es podrà reprendre quan s’efectuï el pagament, però no es reintegrarà cap quantitat a l’usuari pel temps en què l’accés hagi estat suspès. Un compte recuperat mantindrà el mateix dia de renovació que abans de la suspensió. Indepentdentment de tot allò establert fins ara, si l’usuari ha adquirit la subscripció a través d’un tercer, la tarifa se li cobrarà segons l’establert en l’acord subscrit entre l’usuari i el tercer. Ús del servei L’usuari només podrà utilitzar el servei per al seu propi ús i de conformitat amb aquests Termes i Condicions d’Ús. L’usuari no pot fer (incloent-hi induir, facilitar o fer que una altra part faci) el següent: Utilitzar el servei amb finalitats comercials o públiques Usar el servei per a qualsevol finalitat il·legal Copiar/reproduir, prestar, vendre, difondre, distribuir, editar o transferir o adaptar de cap forma el contingut del servei Eludir, modificar, eliminar, alterar o manipular de cap altra manera cap seguretat, xifrat o cap altra tecnologia o programari que formi part del servei De cap altra manera fer ús del servei vulnerant les lleis sobre drets d’autor o altres lleis Qualsevol ús del servei que vulneri aquestes clàusules es considerarà com un incompliment material dels Termes i Condicions d’Ús que permetrà a XALA! resoldre la subscripció i l’accés amb efecte immediat. Menors El servei pot contenir material considerat inadequat per a menors i que pugui ser percebut per altres com a obscè o pertorbador. El servei no està destinat a ser utilitzat per infants sense la intervenció, supervisió i consentiment dels pares o tutors. Els pares o tutors que permetin que els infants utilitzin el servei seran els únics responsables de determinar si el contingut del servei és adequat per a ells. Modificacions XALA! es reserva el dret a modificar les tarifes i altres termes i condicions del servei. L’usuari será advertit d’aquests canvis amb antel·lació. Si l’usuari no acepta els canvis notificats, podrà cancel·lar la subscripció abans que els canvis entrin en vigor. Si l’usuari no cancel·la la subscripció abans que els esmentats canvis entrin en vigor, es considerarà que ha acceptat els canvis. En la mesura que l’usuari ja hagi realitzat pagaments relacionats amb el període posterior a l’entrada en vigor dels esmentats canvis, l’usuari estarà obligat per les condicions anteriors durant la resta de l’esmentat període. Els canvis que siguin clarament avantatjosos per a l’usuari s’aplicaran immediatament sense dret de resolució a favor de l’usuari i XALA! no estarà obligada a notificar els esmentats canvis a l’usuari. Sens perjudici de l’anterior, si l’usuari ha adquirit una subscripció a través d’un tercer, i l’acord entre l’usuari i el tercer estableix els drets de l’usuari en relació a les modificacions del servei, els drets de l’usuari es regiran pels termes i condicions de l’esmentat acord. Renúncia al dret de desistiment En subscriure els presents Termes i Condicions d’Ús, l’usuari accepta la prestació immediata del servei i la disponibilitat immediata del contingut per a l’usuari. L’usuari també accepta que no tindrà dret de desistir del servei, de conformitat amb l’article 103.(m) de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) una vegada la prestació del servei s’hagi iniciat. Si la prestació del servei s’ha iniciat i l’usuari ja no vol quedar obligat pels Termes i Condicions d’üs, l’usuari ha de resoldre l’acord segons el que estableix l’epígraf Període de vigència i cancel·lació. Informació als clients XALA! pot enviar notificacions a l’usuari per correu electrònic i altres vies de comunicació (serveis de missatgeria instantània, correu postal, factura o publicació en el lloc web, entre d’altres). Les notificacions poden, per exemple, incloure informació rellevant en relació amb la subscripció/compte, per exemple, actualitzacions i modificacions del servei i canvis en el servei. Les notificacions a l’usuari es consideraran rebudes per l’usuari immediatament quan s’enviïn per correu electrònic o missatgeria instantània. Les notificacions i factures que s’enviïn per correu postal es consideraran rebudes per l’usuari tres (3) dies després de la data d’enviament. Es considerarà que XALA! ha complert amb la seva obligació de notificació enviant notificacions a l’adreça de correu electrònic, número de telèfon o adreça postal que l’usuari hagi proporcionat més recentment a XALA!, malgrat que l’esmentada adreça ja no sigui utilitzada per l’usuari o sigui inutilitzable de qualsevol altre manera. Període de vigència i cancel·lació Una subscripció se subscriu per un període d’un (1) mes i es renova automàticament el dia de renovació per períodes consecutius d’un (1) mes fins que l’usuari o XALA! rescindeixin l’acord de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús. No es retornarà cap tarifa pagada per anticipat durant el període corresponent i l’usuari té dret de seguir utilitzant el servei fins el final de l’esmentat període. Si l’usuari vol cancel·lar la subscripció, haurà de notificar-ho a través del mòdul de gestió de la subscripció del lloc web. Si XALA! vol cancel·lar el servei, ho notificarà a l’usuari per correu electrònic. En cas que es tracti d’una subscripció de durada determinada, la subscripció finalitza automàticament quan expira el període pel qual l’usuari ha pagat la quota per anticipat, excepte si l’usuari realitza un nou pagament anticipat abans de la data d’expiració. Disposicions generals A més de les disposicions anteriors, XALA! tindrà dret a resoldre l’acord amb efecte immediat i, al mateix temps, fer el servei indisponible per a l’usuari immediatament després que tingui lloc qualsevol de les següents circumstàncies: L’usuari es retardi en realizar qualsevol pagament durant un període no inferior a vint (20) dies Existeixi un ús no autoritzat del servei o existeixin motius raonable per sospitar que s’està produint un ús no autoritzat L’usuari hagi comès de qualsevol altra manera un incompliment substancial o reiterat de l’acord En tots els casos en què XALA! resolgui l’acord d’acord amb les clàusules (a) -(c) anteriors, l’usuari no tindrà dret al reemborsament de cap pagament abonat Independentment d’allò establert anteriorment, si l’usuari ha adquirit una subscripció a través d’un tercer, el termini i la finalització del servei es regiran pels termes i condicions de l’acord entre l’usuari i el tercer. Drets de propietat intel·lectual A través del present acord amb XALA!, XALA! concedeix a l’usuari una llicència no exclusiva, intransferible i limitada per accedir al contingut del servei. L’usuari només podrà utilitzar el servei i el seu contingut de conformitat amb els presents Termes i Condicions d’Ús. La titularitat del contingut del servei recaurà en la Xarxa Audiovisual Local, SL (titular de XALA!) o en el seu llicenciador i està protegida per drets d’autor, drets de marques registrades i/o altres drets de propietat intel·lectual. L’acord de l’usuari amb XALA! no implica en cap cas la transferència a l’usuari de la titularitat o de cap altre dret de propietat intel·lectual sobre els continguts del servei o del servei en si mateix. Seguretat L’usuari no actuarà de cap manera que pugui causar que el servei o les plataformes deixin de funcionar com a resultat d’estar sobrecarregades, danyades o deteriorades. A més, l’usuari no podrà envair o intransferir el servei d’un altre usuari. L’usuari no podrà intentar obtenir accés no autoritzat a xarxes, sistemes informàtics, continguts o informació relacionats amb les plataformes o el servei. L’incompliment d’aquesta disposició es considerarà en tot momento un incompliment material dels Termes i Condicions d’Ús que, entre altres coses, pot donar lloc a la resolució amb efecte immediat. Limitació de responsabilitat, interrupcions i talls del servei Les interrupcions, talls o d’altres avaries en el servei hauran de ser notificades a XALA! tan aviat com sigui possible. XALA! no serà responsable per avaries en el servei que estiguin fora del seu control d’acord amb les clàusules de l’epígraf Equipament o altres avaries causades per l’ús per part de l’usuari d’equipaments no aprovats o per la negligencia de l’usuari o d’un tercer. La Xarxa Audiovisual Local, SL (titular de XALA!), els seus empleats, membres del consell d’administració i llicenciadors no seran responsables sota cap circumstància de cap pèrdua o dany incorregut per l’usuari o cap altra part com a conseqüència de l’ús de les plataformes o el servei. Obligació d’indemnitzar L’usuari accepta indemnitzar i eximir de responsabilitat la Xarxa Audiovisual Local, SL (titular de XALA!), els seus empleats, membres del consell d’administració i llicenciadors per qualsevol pèrdua, despesa o demanda que surgeixi com a resultat de, o en conjunció amb, l’incompliment dels Termes i Condicions d’Ús per part de l’usuari, l’incompliment per part de l’usuari de les lleis aplicables o la violació per part de l’usuari dels drets de tercers. Cessió XALA! tindrà dret, sense el consentiment previ de l’usuari, de cedir els seus drets, reclamacions i obligacions de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús a un tercer del que pugui esperar-se raonablement que compleixi les seves obligacions de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús de manera satisfactòria. Enllaços de les plataformes Les plataformes poden incloure enllaços a altres llocs web proporcionats per tercers. XALA! no té cap control sobre aquests enllaços ni sobre el continguts d’aquests llocs web, ni assumeix cap responsabilitat sobre els mateixos. L’ús d’aquests llocs webs per part de l’usuari serà sota el seu propi risc. Nul·litat de les disposicions En el cas que qualsevol disposició d’aquests Termes i Condicions d’Ús o qualsevol altra disposició es consideri inaplicable o invàlida, l’esmentada inaplicabilitat o invalidesa no afectarà ni farà invàlides o inaplicables la resta de disposicions, i l’esmentada disposició s’aplicarà en la mesura permesa per la legislació obligatòria. Denegació del consentiment L’abstenció per part de XALA! en l’exercici de qualsevol dret o a l’hora de requerir el compliment de l’usuari de qualsevol obligació sota els Termes i Condicions d’Ús, així com en l’exercici de qualsevol acció en resposta a un incompliment de les condicions per part de l’usuari, no podrà interpretar-se com l’acceptació per part de XALA! de la infracció o de futures infraccions similars ni afectar de cap altra manera els drets de XALA! de conformitat amb els Termes i Condicions d’Ús. Reclamacions i litigis Si per qualsevol motiu l’usuari no està satisfet amb el servei, l’usuari pot posar-se en contacte amb XALA! segons el que disposa l’epígraf Informació de contacte per presentar una reclamació. En primer lloc, les parts podran intentar resoldre els litigis derivats dels Termes i Condicions d’Ús mitjançant un acord amistós. En cas que les parts no puguin arribar a un acord al respecte, el litigi serà resolt pel tribunal competent amb sujecció a la legislació espanyola. Com a consumidor, l’usuari té dret a sotmetre l’afer a un tribunal del lloc on resideixi. L’usuari també pot optar per presentar una reclamació en primera instància davant l’organisme públic competent per a les reclamacions en matèria de consum. Informació de contacte L’usuari pot posar-se en contacte amb XALA! de la següent manera: Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) Travessera de les Corts, 131-159. Pavelló Cambó. Recinte Maternitat. 08028. Barcelona. +34 93 508 06 00 laxarxa@laxarxa.cat Si l’usuari ha adquirit una subscripció a través d’un tercer, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client d’aquest tercer per a qualsevol consulta.